Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW WYKONANIA CERTYFIKATU ENERGETYCZNEGO PRZEZ INTERNET

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania umów wykonania certyfikatu energetycznego przez EKO-AUDYT z siedzibą ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław; Numer KRS: 0000672091; REGON: 366986316

 

§ 1 Definicje

1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin wprowadzony (wraz z zawodem certyfikatora energetycznego) w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem jest poprawa sprawności energetycznej budynków. Metodologię obliczania świadectw wprowadza rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 roku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

2. Wykonawca – EKO-AUDYT z siedzibą ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław; Numer KRS: 0000672091; REGON: 366986316

3. Użytkownik – osoba korzystająca z PORTALU internetowego www.otocertyfikaty.pl, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin zawierania umów wykonania certyfikatu energetycznego za pośrednictwem portalu internetowego, stanowiący integralną cześć Umowy.

5. Umowa – umowa na wykonanie certyfikatu energetycznego zawarta pomiędzy wykonawcą a Użytkownikiem, na podstawie której wykonawca zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa wykonać świadectwo energetyczne nieruchomości użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić kwotę odpowiadającą kwocie z cennika.

6. Portal internetowy – strona www.otocertyfikaty.pl podłączona do sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z ofertą i niniejszym Regulaminem, a także innymi dokumentami i informacjami niezbędnymi do zawarcia Umowy oraz zawrzeć Umowę.

7. Ankieta nieruchomości – ankieta o zawarcie Umowy, wypełniona przez Użytkownika, pobrana z portalu bądź wysłana do użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail , zawierająca dane niezbędne do zawarcia Umowy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Wykonawca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach Portalu internetowego świadczy usługę wykonania certyfikatu energetycznego, umożliwiającą Użytkownikowi jako zamawiającemu zawarcie Umowy drogą elektroniczną, za cenę umieszczoną w cenniku, który znajduje się na Portalu internetowym.

 

§ 3 Zawarcie Umowy

1. Użytkownik może zawrzeć Umowę za pośrednictwem Portalu internetowego.

2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a wykonawcą dochodzi z dniem wpłynięcia na rachunek bankowy wykonawcy kwoty odpowiadającej typowi jego nieruchomości z cennika umieszczonego na portalu, o ile kwota ta zgadza się co do wielkości nieruchomości wynikającej z uzupełnionej przez użytkownika ankiety nieruchomości. W przypadku wysłania błędnej kwoty, Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośbą o uzupełnienie brakującej kwoty. W przypadku niedosłania brakującej kwoty, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a kwota zostanie odesłana w przeciągu 2 dni roboczych na rachunek Użytkownika.

3. Przed wypełnieniem i wysłaniem ankiety nieruchomości oraz opłaceniem umowy, Użytkownik winien:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu, którego treść dostępna jest na Portalu internetowym.

4. Umowa zawierana jest na podstawie:

a) Regulaminu,

b) Wypełnionej poprawnie przez użytkownika Ankiety nieruchomości.

5. Użytkownik wraz z wysłaniem Ankiety nieruchomości potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że ją akceptuje.

6. Wykonawca potwierdza zawarcie Umowy poprzez wysłanie certyfikatu energetycznego na adres wskazany przez Użytkownika w ankiecie nieruchomości.

7. Użytkownik zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości opisanej przez użytkownika w Ankiecie nieruchomości.

8. Użytkownik oświadcza, że nieruchomość której wykonanie przedmiotu umowy zleca, ma tytuł prawny, by traktowany był jako właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

9. Świadectwa charakterystyki energetycznej należy wykonać zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200)

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 r. poz. 376).

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 607).

d) Ustawą z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. Nr 1409 j.t. z późniejszymi zmianami).

e) Art. 29 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

f) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy, o ile ten posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności wskazanych w niniejszej umowie.

 

§ 4 Zobowiązania Wykonawcy

  1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności tej pracy, o wykonaniu jej zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami.
  1. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy dostarczyć w wersji pisemnej w dwóch egzemplarzach, oprawione w okładki formatu A-4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie i zgodnie z art. 5 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz wersji elektronicznej na płycie CD.

§ 5 Terminy

Termin realizacji umowy wynosił będzie:

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub użytkowego – 2 dni robocze

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego – 4 dni robocze

Termin realizacji rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na koncie bankowym Wykonawcy poprawnej kwoty przelewu oraz otrzymaniu poprawnie wypełnionej Ankiety nieruchomości. Termin określony może ulec ponownemu ustaleniu w przypadku powstania przeszkód mających wpływ na realizację pracy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

 

§ 6 Zmiany danych

W terminie 7 dni od dnia otrzymania certyfikatu energetycznego Użytkownik powinien powiadomić Ubezpieczyciela pisemnie o ewentualnych wszelkich niezgodnościach danych zawartych w certyfikacie ze stanem faktycznym, w szczególności danych podanych przez niego w ankiecie nieruchomości oraz podać prawidłowe dane. Po otrzymaniu prawidłowych danych, Wykonawca dokona stosownych zmian, o czym zawiadomi Użytkownika przesyłając na podany przez niego adres email informację o dokonanych zmianach. Po sprawdzeniu przez Użytkownika poprawności sporządzonych danych, wykonawca wyśle nowy certyfikat energetyczny za pośrednictwem kuriera.

 

§ 7 Ograniczenia

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z porządkiem prawnym, w tym treści bezprawnych.

 

§ 8 Dane osobowe

1. Jedynym Administratorem danych przesłanych w ankiecie nieruchomości jest EKO-AUDYT z siedzibą ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław; Numer KRS: 0000672091; REGON: 366986316

2. Dane przesłane w Ankiecie nieruchomości będą przetwarzane w celu realizacji Umowy i prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych. Pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe będą także przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email lub posługując się telefonem.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych wskazanych we Wniosku jest dobrowolne.

5. Użytkownik, przed wskazaniem danych dotyczących nieruchomości osób trzecich, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Wykonawcy.

 

Regulamin zawierania umów wykonania certyfikatu energetycznego przez internet obowiązuje od dnia 28.02.2014 r.

without
http://otocertyfikaty.pl/wp-content/themes/imperio/
http://otocertyfikaty.pl/
#3ec777
style1
paged
Loading posts...
/home/bprudnickalh/ftp/otocertyfikaty/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
Enter your email here
off
off