Niezbędne informacje

Od marca 2015 nie sprzedasz mieszkania, jeśli świadectwo energetyczne nie zostało uzyskane.

W reklamie sprzedaży nieruchomości, obowiązkowo musi być zawarte świadectwo energetyczne. Charakterystyka energetyczna budynku to skomplikowany pakiet informacji, który przejrzyście może być sprawdzony, mając w ręki certyfikat energetyczny.
W marcu 2015 weszły w życie nowe przepisy prawne. Unia Europejska postanowiła zmobilizować się i wzmóc wysiłki w celu powszechnego wdrożenia obowiązku przeprowadzenia badania, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
W kilku krajach, również w Polsce, obowiązek zawierania transakcji poświadczonych dokumentem zwanym „świadectwo charakterystyki energetycznej” była powszechnie pomijana, wręcz ignorowana. Notariusze nagminnie, wręcz z premedytacją i z własnej inicjatywy, wpisywali w akty notarialne zdania typu „nabywca zrzeka się prawa , by otrzymać świadectwo energetyczne”. Poprzez nowelizację ustawy, praktyka ta  jest już niezgodna z obowiązującymi przepisami regulującymi prawo budowlane.
PRZEJDŹ DO USTAWY

 

Kogo dotyczy ten przepis?

Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego/własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.
Jak wynika z treści ustawy, każdy wynajmowany czy sprzedawany budynek musi posiadać certyfikat energetyczny, w tym także nieruchomości, które otrzymały pozwolenie na użytkowanie przed 2009r. Obowiązek wykonywania certyfikatów energetycznych w Polsce wszedł w życie w 2009r., oznacza to zatem, że najprawdopodobniej ich właściciele nie posiadają dziś wymaganych przy umowie sprzedaży/najmu dokumentu.

 

Czy zatem prawo działa wstecz?

Nie, prawo oczywiście nie działa wstecz, w tym przypadku certyfikat energetyczny nie jest wymagany do mieszkania w nieruchomości (pozwolenie na użytkowanie nie zostanie cofnięte). Nie zmienia to jednak faktu, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie niezbędne w przypadku sprzedaży bądź najmu każdej nieruchomości.

Obowiązkowo z reklamie?

Nowe przepisy mówią, że: „W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.”

 

Czy możliwe jest uniknięcie tego obowiązku?

4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2. Art. 12.
Nowelizacja ustawy skutecznie zamknęła furtkę, z której mogli korzystać notariusze w przypadku, w którym zbywca ignorował audyt energetyczny, co za tym idzie certyfikat energetyczny budynku nie był przekazywany.

Jak widać, dokument ten ma zauważalnie dużą wagę. Ustawodawca zadbał o to, aby  powszechnie uświadamiać o nowym obowiązku lokale usługowe. Oto cytat z ustawy:
Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Co grozi za niespełnienie warunków ustawy –  sytuacji, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie zostało wystawione?

Opierając się na samych zapisach z ustawy można wywnioskować, że przekazanie nieruchomości w sprzedaży lub najmie nie może mieć miejsca, jeśli świadectwo energetyczne nie jest w posiadaniu sprzedającego.

Jeśli teoretycznie taka transakcja zostałaby dokonana, nie można spać spokojnie – oto niektóre zagrożenia płynące z nieprzestrzegania litery prawa:

Art. 11

  1. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
    3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
    Znamy wiele przypadków, gdzie kupujący bądź wynajmujący żądał unieważnienia zawartej transakcji, powołując się na zatajenie informacji nt. stanu technicznego nieruchomości. W takim przypadku skrupulatny prawnik, odwołując się do kodeksu cywilnego np. Art. 556 § 1.( w przypadku umowy zbycia ) bądź Art. 664. § 1 (w przypadku umowy najmu) może swobodnie dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego, zarzucając celowe zatajenie kluczowych informacji o nieruchomości.

 

Czy Ustawodawca narzuca kary finansowe za nieuzyskany certyfikat energetyczny podczas sprzedaży/najmu?

Grzywny sięgające nawet 5 tys., wynikające z przepisów prawa budowlanego, to dość skuteczny motywator, aby już dziś uzyskać swoje świadectwo charakterystyki energetycznej. Śledząc kolejne uregulowania, można dowiedzieć się więcej na temat tego, w jakich sytuacjach wymagana jest charakterystyka energetyczna budynku do wglądu przez nabywców. I tak, obecne przepisy prawa budowlanego z 1994 roku (art. 63) nakazują właścicielom obiektów budowlanych przechowywanie szeroko rozumianej dokumentacji budowy, w tym dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, przez cały okres jego istnienia. Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny (art. 93 pkt 9). Przepisy te są sformułowane przejrzyście i nie budzą wątpliwości co do zakresu nałożonych obowiązków.

Zapewne znalazły by się jeszcze inne podstawy prawne, które miałyby zastosowanie w niniejszych rozważaniach, niemniej jednak artykuł ten nie ma na celu przestrzegać czy też straszyć o płynących zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania litery prawa, a bardziej nakierować Państwa, że istotą sprawy jest to, że zarówno sama idea jak i funkcjonalność pojawienia się na świecie, w tym w Polsce, Certyfikatów energetycznych służy jakiemuś celowi – zwiększenia na świecie świadomości oraz poszukiwania lepszych rozwiązań, które można zastosować w obiekcie posiadając fachowe  świadectwo energetyczne. Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej jest niewielki – sprawdź nasz cennik i zamów swój audyt energetyczny.

 

Podsumowanie

Certyfikat Energetyczny to dokument pełniący zasadniczą rolę w ocenie nieruchomości pod kątem energochłonności budynku, jak i kosztami z niej wynikającymi.
Wskaźnik energii pierwotnej daje kupującym na całym świecie jasną informację, jakim portfelem dysponować muszą w momencie zdecydowania się na zakup czy też wynajem budynku znalezionego w ofercie.
Oczywistym jest, że oferty, które posiadają przyznany certyfikat energetyczny (bądź zamieszczają sam certyfikat charakterystyki energetycznej w treści oferty ) cieszą się większą popularnością na rynku. Ponadto nikogo nie dziwi dziś to, że nieumieszczenie takowych informacji będzie budzić podejrzenia chęci zatajenia informacji i ukrycia potencjalnych niedociągnięć.
W szeroko rozumianym interesie nas wszystkich jest dążenie do sytuacji, w której każda oferta sprzedaży czy też najmu nieruchomości zawierać będzie informacje o energii pierwotnej, w oparciu o wcześniej sporządzony certyfikat energetyczny budynku. Wówczas, zamysł twórców certyfikatów energetycznych zostanie spełniony, a samo świadectwo energetyczne przestanie być jedynie dokumentem wymaganym przez prawo, przekazywanym w momencie samej transakcji. Bo przecież rolą certyfikatu jest dawanie informacji wszystkim przeglądającym oferty nieruchomości, a nie tylko klientom ostatecznie je nabywającym. Dzięki temu można lepiej porównać oraz dopasować swój wybór do swoich możliwości.

without
http://otocertyfikaty.pl/wp-content/themes/imperio/
http://otocertyfikaty.pl/
#3ec777
style1
paged
Loading posts...
/home/bprudnickalh/ftp/otocertyfikaty/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
Enter your email here
off
off